Finanční plán je cestou k finančnímu cíli

Finanční plán je pojmem, který by se měl ve Vašem podnikání hluboce zakořenit. Mezi odborníky se dozvíte, že jde o jednu z nezbytných součástí podnikání a libovolného businessu. S takovým plánem totiž získáte vidinu budoucího nakládání s financemi.

Finanční plán je v podstatě takovou předzvěstí financování Vašich firemních aktivit. Z logiky věci jasně vyplývá, že čím podrobnějším plánem budete disponovat, tím lépe. Perfektní přehled o podnikových financích je totiž pomyslným základem úspěchu a vítězství.

Důležitost finančního plánu

Možná si pokládáte otázku, proč je finanční plán tak důležitý? S jeho klady a pozitivy Vás seznámíme hned v úvodu tohoto článku. Nejprve Vám prozradíme několik důležitých faktů týkajících se tohoto někdy poměrně složitého dokumentu.

PředmětHodnota
Zánik životnostiAž 90 % podnikatelů
DůvodAbsence finančního plánu
Tvorba plánuKaždý rok
Delší obdobíDva roky až pět let
Informace související s využitelností finančního plánu.

Velká spousta podnikajících subjektů ukončí svoji živnost do několika let po rozjetí businessu. Důvodem je to, že svůj business plán nemají dokonale promyšlený a chybí jim finanční plán. Ten totiž představuje pomyslný odrazový můstek v rámci každého podnikání.

Výhody a pozitiva

Mezi klady lze jistě zmínit zvýšení peněžní stability Vaší budoucí firmy a snazší rozhodování v letech budoucích. S pomocí důkladně zpracovaného plánu docílíte reálné podoby Vašeho podnikání a budete vědět, jak se v konkrétních situacích zachovat.

Finanční plán je obecně považován za dokument usnadňující zvládání krizových situací.

Pavel Z., ekonom.

Precizně zpracovaný plán financí Vám bude efektivním vodítkem při rozhodnutí, zda do daných věcí investovat či nikoliv. Nemusí jít o sestavení tabulky s přesnými čísly, ale o reálné obecné informace, z nichž budete následně vycházet. Sestavení finančního plánu přitom není ničím příliš obtížným, a proto by ho začínající i pokročilí podnikatelé neměli za žádných okolností podceňovat.

Peníze uložené ve skleničce symbolizující jejich důležitosti v rámci finančního plánu.

Finanční plán a jeho typy

Když se řekne finanční plán, máte nyní asi obecnou představu o tom, co si pod ním vybavit. Nutno však podotknout, že není plán jako plán. Hlavní rozdíly a odlišnosti mezi nimi se projeví v okamžiku, kde jsou plány využívány.

  • Osobní finanční plán
  • Korporátní plán
  • Veřejný plán

Každý z nich je pochopitelně zaměřen na trochu jiné věci. Podstata a výsledek finančního plánu ale zůstávají stejné. Dokonce i samotné složky plánu jsou totožné, jen mají rozdílný obsah. V první řadě jsou to příjmy a výdaje.

Podnikový finanční plán

Jeden z nejpoužívanějších finančních plánů zaměřený primárně na plánování ve firmě. V jeho případě hrají důležitou roli pojmy, jakými jsou likvidita, stabilita, podpora a výběr. A co všechno byste měli vědět o podnikovém finančním plánu?

PředmětHodnota
AktivaDo čeho investovat
Finanční zdrojeZ čeho investovat
Časový horizontKrátkodobý vs. dlouhodobý
AktualizaceCo nejčastější
Podnikový finanční plán může být krátkodobý i dlouhodobý.

Nutno říci, že krátkodobý plán se stává asi tím nejefektivnějším řešením. Upravujete ho totiž podle reálných výsledků třeba každý měsíc a rok. Na druhou stranu bude více pracný než dlouhodobý finanční plán. Jeho výsledky jsou daleko obecnější. I ten dlouhodobý můžete pravidelně aktualizovat a výjimkou není vedení obou plánů naráz.

Osobní a veřejné finanční plány

Osobní plán je v podstatě takovým pomyslným rodinným rozpočtem a umožňuje Vám efektivnější nakládání s rodinnými financemi. S pomocí něho odhalíte nedostatky v rozdělování peněz a domůžete se snazšího dosažení zadaných cílů.

Když se řekne veřejný finanční plán, můžete si pod tímto slovním spojením představit státní rozpočet.

Kamil S., ekonom.

Veřejné plánování nabývá odlišných podob v závislosti na konkrétní úrovni. V centrální rovině se můžete setkat třeba s rozpočty státních fondů a jednotlivých organizačních složek státu. Na úrovni územní samosprávy jsou to hlavně rozpočty obcí a příspěvkových organizací. Každý z těchto subjektů tvoří finanční plán, jen v trochu jiném podání a rozsahu.

Podnikatel slaví úspěch díky svému propracovanému finančnímu plánu.

Hlavní složky finančního plánu

Pokud Vám finanční plán nebude cizí a Vy se mu nebudete vyhýbat, máte šanci na úspěch. Děláte totiž krok tím správným směrem. Při jeho sestavování zacilte na to hlavní. Složky, s nimiž budete pracovat v tabulkách, grafech a výpisech.

  • Příjmy
  • Výdaje
  • Zisky

Každé z těchto kategorií věnujte dostatečnou pozornost. Zvolit lze také odlišné cíle finančního plánu. Ty se liší primárně z pohledu dosažení odpovídajícího cíle. Někdo dá přednost realistickému cíli a druhý zase tomu optimistickému. Výjimkou pochopitelně nejsou ani pesimistické cíle.

Příjmy aktuální a budoucí

Jednu z významných kapitol představují příjmy. Bez nich se s největší pravděpodobností neobejde žádný finanční plán a v podstatě chod žádné firmy. S příjmy, potažmo tržbami souvisí několik důležitých informací prezentovaných v tabulce níže.

PředmětHodnota
Příjmy z prodejeAno
DotaceAno
Počet zákazníkůOdhad
Prostředky investorůAno
Základní fakta související s příjmy potřebnými pro vytvoření finančního plánu.

Do příjmů můžete zahrnutout také peníze, které si půjčíte. Jednoduše s nimi můžete počítat stejně, jako s vlastními financemi. Do kategorie příjmů zahrňte všechny zdroje podnikání a potom si udělejte kalkulaci v kombinaci s výdaji.

Finanční plán – Výdaje a zisk

Další důležitou kapitolou jsou výdaje a náklady. Ani v jejich případě nepodceňte žádnou zásadní a větší položku. V potaz vezměte variabilní výdaje a fixní výdaje. Neopomínejte na dlouhodobý majetek, který se postupem času zahrnuje do nákladů.

Při porovnání příjmů a výdajů Vám musí vzniknout zisk v odpovídající výši. Finanční plán bude v podstatě takovým pomyslným vyhodnocením Vaší práce.

Petr T., ekonom.

U zisku si pohlídejte i nezbytné zdanění, s nímž se musí počítat. V potaz vezměte tu správnou sazbu daně a myslete na ni vždy při aktualizaci finančního plánu. Setkat se pochopitelně nemusíte jenom se ziskem, ale také jeho opakem. Tím je ztráta, během níž půjdete jednoduše do mínusu. Na eventuální ztrátu by z dlouhodobého hlediska měl vždy navazovat zisk.

Peníze potažmo zisky jsou hlavním cílem dobře vytvořeného finančního plánu.

Finanční plán a doplňující informace

Po sestavení finančního plánu byste si měli uvědomit, že se nejedná o jednorázovou záležitost. Ano, může tomu tak být, tento model je však chybný. Takový plán se musí neustále vyhodnocovat, aktualizovat a upravovat. Jedině tak bude odpovídat skutečnosti a Vy se domůžete jeho efektivity.

Nejčastější otázky a odpovědi

Tvorba finančního plánu nemusí být příliš složitá, na druhou stranu vyžaduje jistou preciznost a důslednost. Čím více budete jednotlivé kategorie konkretizovat, tím přesnějších výsledků se domůžete. Jestliže Vám některé věci související s finančním plánem nejsou stále jasné a chcete se dozvědět více, začtěte se do níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Jak sestavovat krátkodobý finanční plán?

U krátkodobého plánu počítejte s maximálním horizontem plnění jednoho roku. Ideálně, když se plán sestavuje po měsících. Díky tomu bude mít lepší vypovídající hodnotu.

Na jak dlouho jsou sestavovány dlouhodobé finanční plány?

Dlouhodobý finanční plán se obvykle tvoří na období alespoň dvou let. Jeho maximální délka by neměla přesahovat pět let. Při jeho aktualizacích můžete vycházet z historických dat.

Jaký finanční plán je nejkvalitnější z pohledu délky?

Z logiky věci jasně vyplývá, že navrch mají finanční plány krátkodobé. Obecně platí, že čím kratší plán bude, tím se zvyšuje jeho kvalita a vypovídající hodnota.

Jaké jsou hlavní zdroje příjmů v rámci finančního plánu?

Vycházet můžete v podstatě ze tří základních zdrojů. Jsou to vlastní finanční prostředky, vypůjčené peníze a finance získané od investorů.

Co všechno obsahuje krátkodobý finanční plán?

Je to kupříkladu plán rozdělení zisků, výsledovka, rozvaha a peněžní toky. Zároveň neopomínejte na plán pro externí financování.

Metody sestavení finančního plánu

Na závěr článku ještě doplníme metody a způsoby tvorby finančního plánu. Setkat se můžete například s pojmem statistické sestavení a kauzální metoda. Ta se zakládá na známých ekonomických veličinách. Pokud máte zkušenosti a dobrý odhad, můžete se spolehnout na intuitivní tvorbu finančního plánu.